COTS ATCA 刀锋型伺服器与机箱

2-Slot COTS 刀锋伺服器

2-Slot COTS 刀锋伺服器

14-Slot COTS 刀锋伺服器

14-Slot COTS 刀锋伺服器

6-Slot COTS 刀锋服务器

6-Slot COTS 刀锋服务器

40G ATCA 刀锋交换器

40G ATCA 刀锋交换器

Haswell 双核刀锋伺服器

Haswell 双核刀锋伺服器

Skylake 双核刀锋伺服器

Skylake 双核刀锋伺服器

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。